Vyberte stránku

rok 2021

 • Získáváme dva granty z VISK 3 a to na obnovu výpočetní techniky a zavedení nového AKS. 
 • 1. července se otvírá kavárna v přízemí budovu.
 • Otvíráme nové čtenářské kluby a to pro děti od 12 let.
 • V říjnu přecházíme po 16 letech na nový automatizovaný knihovnický systém KOHA.

 

rok 2020

 • Knihovna byla 15 týdnů uzavřena z důvodů Koronaviru. Půjčování přes výdejové okénko.
 • Vymalovali jsme dětské oddělení a schodiště.
 • Zapojení do projektu „Knihy z knihovny“ – prodej knih.
 • Vytvoření young adult sekce na dospělém oddělení a nových piktogramů na dětském oddělení.
 • Obdržení daru 2.500 knih z pozůstalosti M.P. a vytvoření charitativního bazaru knížek.
 • Navrženo nové logo a upraveny webové stránky.
 • Stáváme se 1.knihovnou, kde se dají zakoupit Flowerski.
 • Jsme nominováni za Jihočeský kraj do soutěže Městská knihovna roku. Umísťujeme se na 4.-8. místě.
 • Získáváme do správy prostor kavárny a nalézáme provozovatele.
 • Do důchodu odchází dlouholetá metodička Helena Smrtová. Na její místo nastupuje Šárka Máchová.

rok 2019

 • Vymalovali a zmodernizovali jsme kanceláře. 
 • Do důchodu odešla knihovnice studovny Ivana Paterová a na její místo nastoupila Mirka Bardová.
 • Zapojili jsme se do projektu inspirativních snídaní Brain@Breakfast. 

rok 2018

 • Knihovna zrušila pracovní místo účetní, které nahrazuje externí firma a zaměstnává druhou lektorku na podporu čtenářství starších dětí Bc. Hanku Kozákovou. 
 • Proběhla modernizace dětského oddělení a byl vytvořen dětský koutek. 
 • Uspořádali jsem první férovou snídani v Bažantnici a měli jsme stánek na akci Milevsko sobě. 
 • Na chodbě proběhlo již 11 výstav. 
 • Vytvořili jsme nový projekt pro mateřské školky s názvem Knihožrouti.
 • Na půdě knihovny jsme vytvořili první milevskou Únikovou hru pro rodiny.
 • Vznikl Spolek přátel krásné literatury a voňavé kávy.
 • Projekt Listování jsme poprvé přivezli do milevských škol.
 • Vymalovali jsme Metodické oddělení.
 • Začali jsme se zabývat arteterapií pro starší holky.
 • Nabídli jsme prostor knihovny jako útočiště sdružení Ženy pro Milevsko.
 • Spolupracovala s námi řada dobrovolnic.

rok 2017

 • Knihovna získává svou vlastní certifikovanou trenérku paměti 1. stupně Bc. Markétu Kotmelovou a rozjíždí kurzy trénování paměti.
 • Probíhá první promoce po ukončení 6 semestrů studia studentů Virtuální univerzity 3. věku.
 • Knihovnice dětského oddělení Zdeňka Krpálková začala pořádat „alternativní“ akce na chodbě knihovny, které se stanou tradicí – Semínkovnu, Sazeničkovnu, Sirupománii, Zavařování atd.
 • Na chodbě knihovny proběhlo 8 výstav.
 • Projekt Lukáše Hejlíka Listování navštívil knihovnu se čtyřmi představeními, která proběhla v Galerii M.
 • Proběhlo 25 akcí pro celkem 3.074 dětí.
 • Knihovnický tábor již probíhá ve dvou turnusech.
 • Rozšiřujeme aktivity pro děti –  jógu mezi knížkami, anglické čtení, deskovky, čtenářské klubko, Věda nás baví.
 • Bývalé hudební oddělení se přestavuje na Bookroom s náklady 130 tis. korun a realizací ing.arch.Janem Hlavínem.
 • Na sepekovském nádraží je umístěna knihovnička do vlaku.
 • Knihovna se zapojuje do mezinárodního projektu Bookstart.

rok 2016

 • Knihovna získává svou vlastní lektorku pro spolupráci se školami Bc. Evu Rejlkovou.
 • Organizuje 1.knihovnický tábor.
 • Budova knihovny má novou střechu.
 • Získali jsme grant na nákup čteček a půjčování e-knih.
 • Malujeme dospělé oddělení a studovnu.

rok 2015

 • Konala se řada besed se spisovateli-Vlastimilem Vondruškou, Olgou Černou, Lenkou Eckertovou, Alenou Ježkovou či milevšťákem Pavlem Hrdličkou.
 • Ve výstavních prostorách proběhlo během roku 8 výstav a shlédlo je přes 8 tisíc návštěvníků.
 • Poprvé se knihovna zúčastnila maškarního průvodu.
 • Získali jsme grant na nový katalog Carmen a na nákup nových počítačů pro zaměstnance.
 • Modernizovali jsme web knihovny a zřídili její Facebook.

rok 2014

 • Po 28 letech končí ve funkci ředitelky knihovny paní Hana Kolínová a na její místo nastupuje Petra Bláhová.
 • V knihovně se poprvé od jejího otevření v roce 1977 přestávají čtenáři zouvat.
 • Knihovna v říjnu slaví 100 výročí od svého založení. Probíhá výstava dokumentů mapujících historii knihovny od jejího vzniku, den otevřených dveří pro veřejnost a setkání bývalých a současných zaměstnanců knihovny.
 • Pobočka v Domě kultury prochází modernizací a je slavnostně znovuotevřena.
 • Probíhá revize knihovního fondu.

rok 2013

 • Získali jsme grant z Ministerstva kultury na nákup 1 počítače, 2 notebooků, scanneru a dataprojektoru.

rok 2011

 • Získali jsme grant na připojení pobočky online. Pořídili jsme 2 počítače a tiskárny.
 • Počítačově zpracováváme knihy v pobočce.

rok 2010

 • Z knihovny Domu kultury se stává pobočka Městské knihovny.
 • Začínáme přispívat do souborného katalogu Národní knihovny.

rok 2009

 • Probíhá revize knižního fondu.

rok 2008

 • MěK se zapojila do projektu Benchmarking knihoven.
 • Upravili jsme skladové prostory, pořídili nové regály.
 • Dostali jsme grant na Clavius REKs a připojili 7 obecních knihoven.

rok 2007

 • Získali jsme grant na Clavius REKs a připojili 5 obecních knihoven. Uspořádali jsme 1. ročník Dne pro dětskou knihu.

rok 2006

 • Rozšířili jsme výpůjční dobu o 2 hodiny denně, rekonstruovali jsme výstavní prostory, vznikl nový web knihovny.

rok 2005

 • Za získaný grant Ministerstva kultury ČR jsme pořídili nový knihovní systém Clavius.
 • Při příležitosti oslav 200. výročí narození H. CH. Andersena jsme v Bažantnici zasadili Andersenův pohádkovník.

rok 2004

 • Oslavili jsme 90. výročí založení knihovny.
 • Připravili jsme výstavu dokumentů a fotografií o historii knihovny a setkání bývalých i současných pracovnic knihovny.
 • Uspořádali jsme dvoudenní setkání knihovnic z Jihočeského kraje a z Prahy.

rok 2003

 • Stáváme se knihovnou pověřenou regionálními funkcemi s 18 obecními knihovnami, je zrekonstruováno osvětlení, nové regály v oddělení pro dospělé čtenáře a vyčlenění celé naučné literatury do poschodí.

rok 2002

 • Poprvé v historii překročil počet výpůjček hranici 100 000, vstoupil v platnost nový knihovní zákon.

rok 2000

 • Zavedení internetu v oddělení pro děti, informační středisko přechází pod společnost Milevský kraj.

rok 1998

 • Koncem roku je zpracován projekt „Připojení Městské knihovny v Milevsku k síti Internet“, v dubnu 1998 knihovna získává grant ve výši 300 000 Kč. V říjnu 1998 je zahájen provoz Internetu.

rok 1997

 • Je dokončeno počítačové zpracování retrospektivního fondu v oddělení pro dospělé čtenáře a ve studovně. 1.6.1997 slavnostně je zahájen automatizovaný provoz v těchto odděleních.

rok 1996

 • Knihovna získává grant ministerstva kultury, je založen literárně hudební kroužek. Rozšiřuje se počítačová síť.

rok 1994

Informační středisko se stává součástí knihovny. Přechod na podvojné účetnictví.

rok 1993

Je zakoupen první počítač a začíná zpracování knihovního fondu v systému LANius.

rok 1989

Je zaznamenán nejvyšší počet čtenářů i výpůjček v historii knihovny.

rok 1986

Odchází dosavadní ředitelka Emílie Fořtová a na její místo nastupuje Hana Kolínová.

V tomto roce poprvé překračuje počet dospělých čtenářů hranici 1000.

Při hudebním oddělení začíná pracovat hudební kroužek.

rok 1977

Knihovna se stěhuje do domu č. 1 na náměstí Edvarda Beneše. V přízemí je tehdy umístěna prodejna Knihy a Klub mládeže.

rok 1971

Knihovna dostává lepší místnost pro dětské oddělení v domě č. 168. Stoupá počet výpůjček i počet čtenářů.

rok 1968

Začíná pracovat jako středisková knihovna nejprve pro 8 okolních knihoven, později se obvod rozšiřuje na 13 knihoven.

rok 1960

V rámci územní reorganizace se okresní knihovna stává opět městskou a řídícím orgánem se stává městský národní výbor.
V té době se v knihovně střídá několik knihovnic a knihovníků.
Nebývalý rozvoj města v druhé polovině šedesátý let práci v knihovně značně ovlivňuje. Zvyšuje se počet obyvatel a tím i nároky na knihovnické služby.

rok 1956

Do funkce ředitelky nastupuje Emílie Syslová (Fořtová).

rok 1952

V říjnu se knihovna opět stěhuje do domu č. 163 v tehdejší Šnejdově ulici. V té době se podstatně mění fond knihovny. Dochází k velkému vyřazování knih a z knihovny mizí přes 4000 knih. Je to velká ztráta, kterou se za mnoho let nedaří nahradit.

rok 1948

Městská knihovna je přejmenována na Gottwaldovu městskou knihovnu a čítárnu. Pojmenování platí až do roku 1951, kdy se knihovna stává okresní knihovnou s metodickou působností pro milevský okres. Zároveň je ke knihovně připojena Státní doplňovací knihovna. Touto změnou se rozšiřuje činnost knihovny a už tak těsné prostory jí nepostačují.

rok 1946

Národní výbor přiděluje knihovně místnost v budově Okresního národního výboru na Husově náměstí a schvaluje otevření čítárny. Současně jmenuje nového knihovníka, herce v.v. Václava Kotalíka, který má pro práci v knihovně dostatek času a stává se vlastně prvním milevským profesionálním knihovníkem. Rozšiřuje se půjčovní doba v knihovně.

rok 1941

Vzhledem k neustále docházejícím nařízením o vyřazování literatury a také pro nedostatek vhodných místností pro knihovnu byla knihovna uzavřena, knihy byly složeny do beden a uloženy v jedné místnosti místního chudobince.

rok 1932

Knihovna nachází trvalejší útulek v budově okresního úřadu.
Knižní fond uspořádává nový knihovník Václav Grill.
Půjčuje se pravidelně v pátek od 17 do 18 hodin.
S půjčováním se začíná koncem října a končí se s letním obdobím.

rok 1927

Knihovna vlastní 2346 svazků knih a 4056 výpůjček.
Odebírá 13 novin a časopisů.

rok 1924

Po dlouhých jednáních, předává také spolek Beseda městské knihovně 556 knih. Knihovna v té době prodělává těžké začátky. Knižní fond je dostačující, ale umístění knihovny je neuspokojivé. Knihovna se po léta stěhuje z místa na místo. Svoje čtenáře si teprve získává. Je potřeba bojovat proti nedůvěře ke kultuře zdarma a k tomu ještě zákonem předepsané. Půjčovní doba 1 hodina týdně byla nedostatečná.

rok 1921

V tomto roce se objevuje v zápise ze schůze městské rady: „Opětovná výzva k otevření veřejné knihovny“. Hlavním impulsem k znovuotevření městské knihovny je knihovnický zákon z 22. července 1919. Knihovna je opět otevřena v místnosti, kterou najala městská správa v domě pana Penížka. Knihovníkem je opět zvolen Karel Duchoň.

rok 1914

Je ustavena Husova lidová čítárna a knihovna na paměť upálení Mistra Jana Husa. Z této knihovny a z ostatních zrušených spolkových knihoven vzniká postupem času městská knihovna. Prvním knihovníkem je jmenován městský úředník Karel Duchoň.

rok 1890

Knihovna spolku Beseda čítá již 53 knihy, 29 čtenářů si vypůjčuje 199 knih. Ve spolkové čítárně lze najít tyto časopisy: Národní listy, Zpravodaj, Politik, Zlatá Praha, Světozor, Humoristické listy, Paleček, Lumír, Květy, Osvěta, Opavský týdeník a Přítel domoviny.

rok 1871

V Milevsku založen spolek Čtenářská ochotnická jednota, knihovníkem spolkové knihovny je František Kolář. Po čase se jednota štěpí, nespokojenci z řad úředníků a učitelů zakládají spolek Beseda. Knihovna Besedy má v době vzniku 38 knih.

rok 1867

Zákon o spolčovacím právu povoluje veřejná shromáždění občanů v uzavřených místnostech i pod širým nebem podstatně přispívá k uvolnění a rozšíření spolkového života v zemi.