Vyberte stránku

Knihovní řád

Ochrana osobních údajů

Knihovna shromažďuje o čtenářích nezbytné osobní údaje výhradně pro účely knihovnické statistiky a pro právní vymáhání nároků knihovny související s případným porušováním smluvních vztahů založených přihláškou za čtenáře a realizovanými výpůjčkami knihovních dokumentů. Tyto osobní údaje jsou: Jméno a příjmení, datum narození a adresa trvalého příp. přechodného bydliště. K těmto osobním údajům mají přístup výhradně zaměstnanci knihovny, případně i osoby, které zajišťují právní vymáhání nároků knihovny. Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání čtenářského vztahu, v případě soudních sporů do jejich ukončení včetně exekučního řízení. Čtenář má právo nahlédnout do údajů, které o něm knihovna vede.

Podmínky přijetí za čtenáře

Předložení občanského průkazu a zaplacení registračního poplatku. Povinností čtenáře je řídit se knihovním řádem. Knihovna je oprávněna odmítnout výpůjční služby čtenáři, který opakovaně porušuje výpůjční řád nebo svým nevhodným chováním narušuje chod půjčovny. Povinností čtenáře je ihned ohlásit změnu jména nebo adresy.

Čtenářský průkaz

Je nepřenosný, jeho ztrátu je čtenář povinen ihned knihovně ohlásit stejně jako změnu bydliště nebo jména. Při vstupu do kteréhokoliv oddělení je čtenář povinen jej předložit. Ceny  registračního poplatku naleznete zde.

Půjčování

Knihy, periodika, mapy, hudebniny a zvukové dokumenty se půjčují bezplatně.

Dražší publikace se půjčují proti podpisu.

Literaturu, která je půjčena, má právo požadovat čtenář prostřednictvím rezervační služby, která je zdarma. 

Knihy ze studovny a dokumenty z příručních knihoven se půjčují pouze prezenčně.

Jednorázová výpůjčka

Osoba, která se nechce trvale stát čtenářem knihovny a má zájem o výpůjčku, má možnost si vypůjčit požadované dokumenty za jednorázový poplatek 20,- Kč a kauci a vratnou kaucí ve výši ceny dokumentu.u (vratná při vrácení)

Výpůjční doba

Výpůjční doba na všechny dokumenty je jeden měsíc.

Před uplynutím výpůjční lhůty obdrží čtenář mailem „laskavé upozornění“ na končící lhůtu výpůjčky. Výpůjční lhůtu si může prodloužit maximálně 3x, nežádá-li dokument jiný čtenář.

Pokud má čtenář dokument déle než 100 dní, umožní program počítače další půjčení teprve po jeho vrácení.

Sankční poplatky

Výše naleznete v Ceníku.

Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. 1. upomínka není zasílána, ale automaticky po uplynutí výpůjční lhůty je účtována.

Čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem, řídit se jeho ustanoveními a šetrně zacházet s veškerou technikou. Veškeré stížnosti, oznámení a podněty, týkající se služeb knihovny, má uživatel právo sdělit pracovnicím knihovny.

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008